Algemene Voorwaarden

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen WerkBlij en haar opdrachtgever.

Terminologie
2.1 Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een opdracht is geplaatst bij WerkBlij en/of aan wie een aanbieding wordt gedaan door WerkBlij.
2.2 WerkBlij is de opdrachtnemer.

Voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten
3.1 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Correspondentie
4.1 Alle correspondentie vindt plaats via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Telefonische afspraken zijn niet bindend.
4.2 De opdrachtgever is verplicht om een e-mailadres aan WerkBlij op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten direct aan WerkBlij worden doorgegeven op de manier die WerkBlij voorschrijft.
4.3 Mail die is verstuurd naar het e-mailadres van de opdrachtgever wordt geacht aangekomen te zijn.

Organisatie & Werkwijze
5.1 Alle trainingen, workshops en individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Inge Sonnenschein van WerkBlij. Indien nodig en altijd na overleg met Opdrachtgever, kan WerkBlij besluiten om collega trainers in te zetten om een (deel) van de training te verzorgen.
5.2 Lesruimte en een spreekkamer wordt door Opdrachtgever beschikbaar gesteld. De trainingsruimte/spreekkamer is afsluitbaar, heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over en is voorzien van computer waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in eigen werkomgeving van de medewerker.
5.3 In het geval van workshops open inschrijving wordt een lesruimte door WerkBlij georganiseerd.

Privacy
6.1 WerkBlij verplicht zich om alle informatie van deelnemers en opdrachtgevers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als trainer of coach ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. WerkBlij zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Uitvoering
7.1 WerkBlij start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte.
7.2 De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.

Prijzen
8.1 Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. Het tarief is exclusief reiskosten à 0,30 cent per km en eventuele gemaakte parkeerkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd.
8.2 Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief of een pakketprijs. Lesruimte of gespreksruimtes t.b.v. training en coaching wordt door Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
8.3 De prijzen van een offerte zijn geldig tot 1 maand na het uitbrengen van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

Facturering en Betaling
9.1 WerkBlij factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct na aanvang van de training.
9.2 Bij individuele coaching wordt de factuur achteraf verstuurd en is de betalingstermijn 30 dagen.
9.3 Workshops op basis van open inschrijving worden na inschrijving en voorafgaand aan de workshop gefactureerd.
9.4 WerkBlij hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op­drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso­ kosten’. Indien WerkBlij echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
9.5 Facturen worden digitaal verstuurd naar Opdrachtgever.

Geheimhouding

10.1 WerkBlij garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

Kwaliteit

11.1 WerkBlij zal zich inspannen om het werk naar beste kunnen voor te bereiden en uit te voeren. Het werk zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende professionele normen.

Annulering

12.1 Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail info@werkblij.nl
12.2 In geval van annulering van training of workshop is opdrachtgever of individuele deelnemer van workshop aan WerkBlij een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

    • Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
    • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
    • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
    • Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

12.3 Bij individuele coaching
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 36 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal WerkBlij de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
12.4 Workshops open inschrijving
WerkBlij houdt zich het recht voor bij minder dan 50% van het mogelijk aantal deelnemers de workshop online te verzorgen.
WerkBlij houdt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de workshop te annuleren of te verplaatsen.

Overmacht

13.1 Overmacht wordt in deze voorwaarden conform Burgerlijk wetboek als volgt gedefinieerd: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Bij een situatie van overmacht heeft de opdrachtgever het recht om een training of coaching op een later moment in te halen.
13.3 Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding of coaching niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal WerkBlij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of coaching alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. WerkBlij zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.

Klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan WerkBlij. Wanneer buiten de gestelde termijn een klacht wordt ingediend zullen de rechten van de Opdrachtgever ter zake van die klacht van rechtswege komen te vervallen.
14.2 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten plus de voorgestelde oplossing, zodat WerkBlij in staat is adequaat te reageren.

Intellectuele eigendom

15.1 Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door WerkBlij in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WerkBlij

Aansprakelijkheid

16.1 WerkBlij is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training en of coaching en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
16.2 Voor zover WerkBlij wel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van WerkBlij in alle gevallen beperkt tot het offertebedrag.

Wijziging Algemene Voorwaarden
17.1 WerkBlij is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de opdrachtgever rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van WerkBlij is daarvoor afdoende. Het is aan WerkBlij om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever.

Resultaten

18.1 De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel WerkBlij als opdrachtgever als deelnemer zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

Het Nederlands recht

19.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten. Terzake van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Opdrachtgever en WerkBlij is uitsluitend bevoegd de rechter van de rechtbank Midden Nederland.